Liste med rapporter fra mosen

AFTER LIFE CONSERVATION PLAN
HORREBY LYNG SAMT SANDLYNG- OG VERUP MOSER
Guldborgsund og Sorø Kommuner

2021

 

AFTER LIFE CONSERVATION PLAN
HORREBY LYNG, SANDLYNG BOG AND VERUP BOG
Guldborgsund and Sorø Municipalities

2021

 

LÆGMANDSRAPPORT / LAYMAN’S REPORT
HORREBY LYNG SAMT SANDLYNG– OG VERUP MOSER /
HORREBY LYNG, SANDLYNG BOG AND VERUP BOG

2021

 

Forvaltningsplan for højmosen Horreby Lyng

2021-2031 

Slutmonitering af Spagnum og vegetationsdække

2020 

Slutevaluering og effektundersøgelse

blandt lodsejere og brugere

2020 

Slutmonitering af Stor Kærguldsmed

2020 

 

Sammenligning af floraregistrering i Horreby Lyng 2014-15 og 2019-20

 

Eftersøgning og kortlægning af vandkalve på Horreby Lyng

 

Flagermusundersøgelse på Horreby Lyng

2014

 

Flagermusundersøgelse på Horreby Lyng

2019

 

Kortlægning af karplanter og mosser i Horreby Lyng

2014-2015

 

Kortlægning af krybdyr på Horreby Lyng

 

Kortlægning af natsommerfugle på Horreby Lyng

 

Kortlægning af udvalgte ynglefuglearter

2014

Kortlægning af udvalgte ynglefuglearter

2019

Storsvampe på Horreby Lyng – før og nu

Kortlægning af dagsommerfugle og guldsmede på Horreby Lyng 

Ynglefugle på Horreby Lyng 2014

Ynglefugle på Horreby Lyng 2019

Horreby Lyng folder

En turistfolder lige til at have i lommen. Med oversigtskort og kort information. I printvenlig version.

Rapport om mosen Horreby Lyng og dens vegetation udarbejdet med henblik på fredning
Denne rapport er udarbejdet efter henstilling fra Fredningsplanudvalget fro Storstrøms Amt og Naturfredningsrådet med henblik på en genoptagelse og udvidelse af en tidligere fredning af Horreby Lyng.

Af Bent Aaby, Danmarks geologiske undersøgelse. Udgivet i 1975

Oversigt over botaniske lokaliteter 3 Lolland, Falster, Moen og Bornholm (side 5-6 og 134-135)
Horreby Lyng er Lolland-Falsters største højmose med en diameter på over 1km. Som resultat af omfattende tørvegraning og vandstandssænkning som følge af udgrøftning har…

Udgivet af Miljøministeriets Fredningsstyrelse i samarbejede med Dansk Botanisk Forening i 1982

Natura 2000-plan 2010-2015
Natura 2000-plan for Horreby Lyng og Listrup Lyng. (nr. 175). Natura 2000-planen ska sikre gunstig bevaringsstatus for områdets udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpegede naturtyper og arter beskrives, og…

Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen i 2011

Natura 2000-Handleplan 2010-2015
Et Natura 2000-område er et område, der er særligt bevaringsværdigt, idet det indeholder en til flere sjældne arter eller naturtyper, som på europæisk plan er i tilbagegang…

Udgivet af Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune i 2012

Falsters Flora 4
Da vor forening blandt sine medlemmer tæller en dygtig mykolog, var det naturligt for Evald Larsen at prøve pa at overtale Leif Døssing til sideløbende med den floristiske undersøgelse af Hor­reby Lyng at foretage…

Udgivet af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster 1982

Falsters Flora 3
Mellem Borremosens skovområde og skovene langs Falsters østkyst ligger en gammel højmose kaldet Horreby Lyng. Afvanding, tørvegravning og trævækst har i tidens løb sat sine spor,men endnu findes i området en stor del af den…

Udgivet af Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster (1980-?

Bevaringsplan for fattigkær i Storstrøms Amt side 24 og 25
Horreby Lyng er Lolland-Flasters største højmose. Omfattende tørvegravning og afvanding er skyld i, at mosen nu mere fremstår som krat eller decideret skov på store områder…

Udgivet at Storstrøms Amt Teknik- og miljøforvaltning Natur- og plankontoret i 1997

Fredningskendelse for Horreby Lyng
Zone I, selve mosen. Der må ikke foretages terrænændringer, bebyggelse, opstilles skure, master eller andre skæmmende indretninger. Området må ikke benyttes til camping-, losse-, eller oplagsplads.

Fredningskendelse fra 06-03-1981

Naturforbedringer i Horreby Lyng
Horreby Lyng er en gammel højmose beliggende på det centrale Falster. Højmoser er en særlig mosetype, som primært er dannet af Sphagnum-mosser, og som kun modtager vand og…

Rapport udarbejdet for Guldborgsund Kommune af NaturRådgivningen ApS v/Niels Riis 12-06-2012

Mosegeologiske undersøgelser i det centrale område af Horreby Lyng, Falster
Efter anmodning fra Hedeselskabet ved biolog Henning Hermansen har Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser ved professor Bent Aaby påtaget sig at undersøge mosens opbygning i det centrale område af Horreby Lyng og give en detaljeret beskrivelse af tørvelagene.

Af Bent Aaby. NNU rapport nr. 33 – 1993

Danmarks Natur, bind 5 uddrag af bogen
Den holstenske moseforsker I.C.H. Dau var omkring 1820 stærkt optaget af højmosens botaniske og fysiske forhold…

Udgivet af Politikens forlag 1969

Naturgenopretningsprojekt Horreby Lyng
Nærværende udredningsprojekt til vurdering af mulighederne for naturgenopretning af den gamle højmose i Horreby Lyng på Falster, er udarbejdet for Storstøms amt af Hedeselskabets distriktskontor i Slangerup

Udgivet at Storstrøms Amt 1991

Danmarks Moser – Beretning om Hedeselskabets systematiske Eng- og Moseundersøgelser.
Som bekendt henfører vi her i Landet Moserne til to Hovedgrup­per, nemlig den gnesklædte Lavmose, som især findes udbredt i vore Aadale, og den i sin naturlige Tilstand lyngklædte Højmose, der er mest udbredt i Landets magre Egne.

Af Fridlev Thøgersen, udgivet 1942