Et nyt unikt oplevelsessted: Horreby Lyng Naturrum

Horreby Lyng Naturrum – en helt enestående mulighed for at kunne opleve højmosen Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie – åbner lørdag den 25. maj 2019

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10-13 åbner Guldborgsund Kommune for en helt enestående mulighed for at kunne opleve højmosen Horreby Lyngs kultur- og naturhistorie.

Kommunens medarbejdere vil være i Naturrummet lørdag 25. maj 2019 fra 10-13. Nærmeste GPS-adresse er Spangvej 1, 4800 Nykøbing F.

– Åbningen af Naturrummet er en milepæl på den store rejse med naturgenopretning af Horreby Lyng – Lolland-Falsters største højmose, udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

Opførelsen af Horreby Lyng Naturrum er en del af det store EU LIFE-naturgenopretningsprojekt, som kommunen sammen med dens lodsejere har arbejdet på siden 2013.

I vores dialog omkring hele projektet har vi mødt en meget stor lokal støtte, opbakning og ejerskab til hele projektet fra lodsejerne om at genskabe højmosen – og om at fortælle om historien, oplevelserne og samtidig invitere til nye oplevelser i Horreby Lyng. Vi har lavet stier, opsat borde/bænke, opsat informationstavler og afholdt naturvejlederture. – Åbningen af Horreby Lyng Naturrum er kronen på værket, slutter Frederik Cordes.

Kom og oplev historier om de ”farlige slanger”, hugorm og snog – den kødædende plante, soldug, og den sjældne stor kærguldsmed samt om barnekraniet fra jernalderen – måske en ofring.

Naturrummet er i sig selv en helt særlig bygning, da den er bæredygtig, fordi den er baseret på lokale ideer, den er bygget af træ, primært fra Horreby Lyng, og fordi den nu skal anvendes til at fortælle vores fælles historie.

Naturrummet bakker ligeledes op om Lolland og Guldborgsund Kommuners fælles projekt ”dannelsesrygsækken”, da stedet fremover vil danne grobund for undervisning/aktiviteter for skolerne. Etableringen af Naturrummet er en efterlevelse af Guldborgsund Kommunes Naturpolitik om, at vi skal tilgodese benyttelse og beskyttelse.

Naturrummet blev indviet af borgmester John Brædder tirsdag den 21. maj 2019 ved et lille lukket arrangement, primært for mosens lodsejere.

Naturrummet er venligst finansieret af EU LIFE, 15. juni fonden, Friluftsrådet, Nordeafonden og Mønbogårdfonden.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst
Frederik Cordes, leder af Natur, mail fc@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 08 43
Anita Pedersen, projektleder, mail aped@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 23 25

Snefnug i mosen

I øjeblikket udspiller der sig et meget spektakulært syn ude i højmosen Horreby Lyng. Højmosen ligner et vinterlandskab:

Højmoseplanten Smalbladet Kæruld blomstrer i højmosen Horreby Lyng. Den er en af de plantearter, som har haft glæde af det store naturgenopretningsprojekt, som Guldborgsund Kommune i øjeblikket gennemfører med finansiering fra EU.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er i tidens løb gennem dræning og grøftning blevet tørlagt for at der kunne udvindes tørv. Vi forsøger så at retablere mosen.

– Det er et spørgsmål om vand, udtaler Leder af Natur Frederik Cordes. – Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Med spagnummosserne følger der andre højmosearter som har stor glæde af fugtigheden som for eksempel Smalbladet Kæruld. Arten er gået eksplosivt frem og har stor glæde af det fugtigere miljø.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne, kunne blive ledt rundt om mosen. Projektet er nu en i ”venteposition”, for at kunne se hvordan tiltagene virker. Indtil videre ser alt rigtig fornuftigt nu. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med cirka 20 mio. kr.

Fakta
Smalbladet Kæruld er en flerårig urteagtig plante tilhørende halvgræsfamilien. Blomsterstanden er sammensat af 3-5 aks, hvor blomsterbladene er omdannet til spinkle hvide hår. Arten findes i næringsfattige fugtige områder som bl.a. en højmose.

Uddannelse og natur

Undervisning i pleje og forvaltning af lysåbne naturtyper på Lolland-Falster

Et hold på 13 elever fra Skovskolen, Københavns Universitet gæster i øjeblikket Guldborgsund Kommune. Eleverne kommer fra hele landet og følger et tre ugers intensivt kursus i biotop- og vildtpleje.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Naturenheden i Guldborgsund Kommune”, udtaler Kristian Stenkjær, Specialekoordinator fra Skovskolen. Sammen med hans kollega biolog Jane Kongstad Nielsen er de ansvarlige for det intensive undervisningsforløb.

Kurset har været baseret på teoretiske øvelser lige fra bestemmelse af træer og urter i vintertilstand til diskussioner omkring behov og nødvendigheden af naturpleje. Der har været en del ekskursioner i felten, hvor flere private lodsejere har støttet op omkring undervisningsforløbet og har givet eleverne muligheder for at se, hvad de konkret går og laver. Der har ligeledes været besøg på de to store kommunale naturgenopretningsprojekter i Horreby Lyng samt Bøtøskoven.

”Det er dejligt, at vi og en lang række private lodsejere kan have dette gode samarbejde med Københavns Universitet” udtaler Frederik Cordes, Leder af Natur, Guldborgsund Kommune.

”At vores naturgenopretningsprojekter kan bruges i undervisningsmæssig sammenhæng er meget relevant – da vi i dialog med de studerende og deres undervisere lærer nyt, kan fortælle om vores erfaringer  og samtidigt får hjælp til praktiske opgaver. Samtidigt kommer der fokus på vores arbejde med beskyttelse af naturen og samtidig udvikling heraf til gavn for både naturen, lodsejerne og ikke mindst de mange der besøger vores naturområder.”

Elever på besøg i Horreby Lyng

For ydereligere information kontakt
Anita Pedersen, projektleder tlf. 5473 1980  aped@guldborgsund.dk
Kristian Stenkjær, Skovskolen tlf. 2393 3131  krst@ign.ku.dk

Banebrydende naturgenopretningstiltag i højmosen Horreby Lyng på Falster

For første gang nogensinde er der blevet importeret sphagnummosser fra udlandet til Danmark i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Det er EU LIFE-projektet Østdanske Højmoser i Horreby Lyng på Falster, som har fået tilladelse til at importere et vognlæsfuld sphagnummosser fra Estland.

– Det er helt fantastisk, udtaler projektleder ved Guldborgsund Kommune Anita Pedersen. Vi har nu en enestående mulighed for at kick-starte retableringen af højmosen igen.

– Der findes sphagnumarter, som tilgodeser våde vanddækkede flader som vi ser i Horreby Lyng i de vandfyldte tørvegrave. Dernæst findes der sphagnumarter, som tilgodeser de tørre levesteder, som sjældent er mættet af vand. Vi har de tørre arter i Horreby Lyng, men slet ikke i mængder som kan indsamles. Derfor er det en gave, at vi har fået lov til at indhente et vognlæs af de tørre arter fra Estland, udtaler Anita Pedersen.

Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.
Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.

Formålet med naturgenopretningsprojektet i Horreby Lyng er på sigt at kunne retablere højmosen. Mosen er gennem dræning og grøftning blevet tørlagt, for at der kunne udvindes tørv. Gennem projektet vil vi forsøge at retablere mosen.

– Det er et spørgsmål om vand, udtaler Anita Pedersen. Vi kan kun få mosen på ret køl igen, hvis vi får gjort den fugtigere. Det vil vi gøre gennem tilbageholdelse af regnvandet, for højmosens hjerte er sphagnummosser, som kræver meget fugtige forhold. Men der er store arealer som ikke kan blive fugtige nok. Derfor er udbringning af de tørre arter en mulighed for at få reetableret højmosen igen. EU LIFE, som finansierer projektet, har blandt andet anbefalet at vi kick-starter mosen igen med sphagnumarter fra Estland.

Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.
Skovteknikelever fra Skovskolen, Københavns Universitet, er i denne uge med til at sprede sphagnummosser fra Estland ud i Horreby Lyng.

Anlægsarbejdet blev gennemført i efteråret 2016 gennem lukning af grøfter og dræn. Der blev også etableret en ny randkanal rundt om mosen for at næringsrigt drænvand fra markerne kunne blive ledt rundt om mosen. Sphagnummosserne kan simpelthen ikke tåle næringsstoffer. Projektet er derfor en klar win-win situation for alle, udtaler projektleder Anita Pedersen. Landbruget vil nu nemmere kunne komme af med deres drænvand og sphagnummosserne, som ikke tåler næringsstoffer, vil nu få optimale levevilkår.

I Estland har man en slags åben ”minedrift”, hvor man indvinder tørv. Tørven køber vi blandt andet på planteskoler i plantesække både til rhododendronbede og som tilsætning i blomsterjord. Det er fra en af disse ”åbne miner”, at vi har hentet sphagnummosserne. Danmark og Estland tilhører den samme biogeografiske zone. På den baggrund vil der ikke blive indført plantearter, som vi ikke allerede nu kan finde i Horreby Lyng.

Naturgenopretningsprojektet bliver udført som et samarbejdsprojekt mellem lodsejerne, konsulent Mette Risager, Risager Consult (højmoseekspert), Niels Riis Naturrådgivningen (hydrologiekspert), Skov- og Naturkonsulent Thyge Andersen, Skovskolen Københavns Universitet, Troels Jørgensen A/S samt Guldborgsund Kommune. Projektet er finansieret af EU LIFE samt Miljøministeriet med ca. 20 mio. kr.

Kontakt
Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk

Tillykke til Horreby Lyng

Horreby Lyng blev et af 37 emner, der har opnået flest stemmer til at komme med i Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon.

”Med de helt utroligt mange gode forslag, der er kommet fra borgerne, har det virkelig været spændende at se, hvad den efterfølgende afstemning her i marts ville munde ud i”, fortæller Martin Lohse, der er formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune.

”Vi endte med både at vælge de tre højest placerede emner inden for hver kategori, og derudover at medtage de næstfølgende 10 højest placerede emner på tværs af kategorierne. Jeg må ærligt indrømme, at jeg bliver pavestolt, når jeg ser på listen over de 37 emner, der er kommet med. De vidner i den grad om, at vi er en kommune, der har rigtig rigtig meget at byde på, lige fra de storslåede naturoplevelser, over det historisk dannende og til både små og store fællesskaber” udtaler Martin Lohse.

Det næste der skal ske er, at de 37 emner skal beskrives og fotograferes, så de kan blive præsenteret på guldkanon.dk og i en bogudgivelse, som præsenteres til sommer. Senere går arbejdet med at udarbejde materiale til undervisningsbrug i gang.

Tag ud og nyd foråret på Horreby Lyng

Lodsejere i mosen

Fredag eftermiddag var der rundvisning for lodsejerne i Horreby Lyng. Formålet med rundvisningen var at se på resultatet, af de netop afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med naturgenopretningsprojektet. Der var meget at se på og mange spørgsmål. “Vi glæder os alle sammen over de flotte resultater, og alt i alt er lodsejerne meget tilfredse”, oplyser projektleder Anita Pedersen. Vi ser nu frem til at se, hvordan mosen reagerer på tiltagene. Det første år vil derfor være meget spændende, indtil tørven har sat sig.

Oprydning

Den sidste oprydning er nu i gang på Horreby Lyng.

De store stød, der er kørt ud fra, hvor vi har etableret sphangnumbede, er nu ved at blive knust til flis. Se med på filmen: