Spagnum – mosens hjerte

Ingen Sphagnum – ingen højmose.  Intet vand – ingen Sphagnum. Så kort og præcist kan det beskrives. Sphagnummosserne er kernen i en højmose.

Spagnum

Tørvedannelse er den mest centrale egenskab for højmoser. En naturlig uberørt højmose indeholder tørvelag primært af tørvemosserne – Sphagnum. Sphagnum skaber de helt specielle forhold, der er fremherskende på højmoser. Sphagnum er betingelsen for stor vandtilbageholdelseskapacitet, begrænset afløb af vand, permanent sure vandmættede forhold og ekstremt næringsfattige forhold.

Flere årtiers tørvegravning i Horreby Lyng har ødelagt den oprindelige højmoses vandbalance gennem syste- matisk grøftning og afvanding. Formålet med naturgenopretningsprojekter er derfor så vidt muligt, at kunne retablere dele af mosen gennem fastholdelse af regnvandet. Permanent vandmætning er en forudsætning for tørvedannelse, og derfor skal fokus være på maksimal tilbageholdelse af regnvand. Der skal ikke tilføres vand udefra, men det vand, der falder som nedbør, skal tilbageholdes længst muligt.

Kun hvor vandstanden kan optimeres til permanent vandmættet nær overfladen, kan den oprindelig højmose-vegetation genetableres. På de centrale dele af mosen, kan vi ikke få mosens grundvandsspejl højt nok op. Vi kan ikke få gjort arealerne fugtige nok til at fremme væksten af Sphagnum. Vi har derfor valgt, at etablere nogle bassiner, hvor vi har gravet os ned til den fugtige vandmættede mørke tørv. Her vil vi lave nogle såkaldte Sphagnumvækstbede. Man kan sige, at vi laver nogle små højmoser inden i mosen.

Bassinerne er etableret ved, at vi har skrabet det øverste tørre tørvelag af, indtil vi har nået det vandmættede mørke tørv. Ved at der er fugtigt, kan Sphagnum gendannes. Den mørke omsatte tørv giver imidlertid nogle meget barske vækstbetingelser for gendannelse. Om sommeren ved høje temperaturer vil tørven nemlig blive meget varm og stort set al opvækst dør. Derfor er vi nødt til at gå ind og hjælpe processen på vej. Vi ”kick-starter” højmosedannelsen over en kortere tid, ved at udsprede Sphagnum fragmenter. Sphagnum høstes fra de andre tørvegrave i mosen ved at afklippe de øverste 2-4 cm af mosserne. Over Sphagnum udbredes et tyndt lag halm. Halmen skal hindre høje temperaturer, udtørring, samt hindre bølger – da bølger hæmmer væksten af Sphagnum.

Græs og det tørre tørvelag skrabes bort, til man når den mørke våde tørv

Det er en international anerkendt metode, vi nu anvender i Horreby Lyng, for at hjælpe højmosedannelsen på vej igen. Indenfor en overskuelig årrække forventer vi, at have små højmoser i bassinerne. Vi glæder os til at følge processen.